Links
Comment on page

Tiktok

Báo cáo tài chính sàn TikTok

Nhập dữ liệu vào báo cáo

Tương tự như sàn Shopee, các dữ liệu trên báo cáo sàn Tiktok cũng lấy trực tiếp từ gian Tiktok của Doanh nghiệp.
Kết nối gian Tiktok
 • Để kết nối gian Tiktok vào Nhanh, vui lòng tham khảo các bước đồng bộ tại đây.
 • Nếu chưa có kết nối gian nào, bạn có thể vào Đơn hàng, mục Tài chính sàn TMĐT, chọn Tiktok để mở Báo cáo tài chính sàn Tiktok và thêm kết nối trực tiếp.
Tải đơn Tiktok
Nếu không ghép nối sản phẩm, số đơn ở danh sách đơn sàn TMĐT và số đơn ở báo cáo tài chính sàn TMĐT có thể khác nhau.

Xem báo cáo

Bộ lọc báo cáo
Màn hình tổng quan bộ lọc
Trong đó:
 • Dữ liệu: Chọn kiểu xem dữ liệu theo đơn đặt hoặc đơn thành công.
 • Doanh nghiệp: Chọn doanh nghiệp muốn xem báo cáo trong trường hợp bạn có nhiều hơn 1 doanh nghiệp trên Nhanh.
 • Gian hàng: Chọn một hoặc nhiều gian Tiktok gắn với Nhanh mà bạn muốn xem báo cáo.
 • Thời gian: Khoảng thời gian lọc báo cáo.
Thống kê chi tiết
Màn hình tổng quan thống kê chi tiết tài chính Tiktok
Thông tin và ý nghĩa
 • Đơn hàng
Tên gọi
Cách tính
Ý nghĩa
Đơn đặt
Tổng đơn khách hàng đặt trong khoảng thời gian lọc và giá trị
Đơn hoàn hủy
Các đơn hàng trạng thái cancelled, là đơn khách đặt hàng sau đó hủy đơn và giá trị
Đơn đặt - hoàn hủy
Đơn đặt hàng - đơn hoàn hủy
Tổng đơn khách đặt trừ đi các đơn hoàn hủy và giá trị
Đơn thành công
Giá sản phẩm trên sàn sau giảm * số lượng - trả hàng hoàn tiền
Đơn giao thành công cho khách hàng tính cả giao hàng một phần
Trả hàng hoàn tiền
Số đơn và giá trị yêu cầu trả hàng - hoàn tiền theo thời gian tạo nằm trong khoảng lọc
 • Doanh thu (theo đơn đặt hoặc đơn thành công tùy theo bộ lọc Dữ liệu)
Tên gọi
Cách tính
Ý nghĩa
Đơn thành công
Giá sản phẩm trên sàn sau giảm * số lượng - trả hàng hoàn tiền
Đơn giao thành công cho khách hàng tính cả giao hàng một phần
Doanh thu
Đơn thành công + Tiktok trợ giá
Tổng doanh thu đơn hàng thành công chưa chiết khấu cộng giá trị sàn trợ giá, không tính đơn hủy
Sàn trợ giá sản phẩm
Số tiền Tiktok trợ giá cho sản phẩm
Chi phí
Tổng chi phí cho đơn hàng shop phải trả
Tỷ lệ chi phí
Chi phí/Doanh thu
Lợi nhuận
Doanh thu - Chi phí
Tổng lợi nhuận của shop trong khoảng lọc
Tỷ lệ lợi nhuận
Lợi nhuận/Doanh thu
Để xem doanh thu các đơn tạo trong tháng, bạn lọc xem dữ liệu theo đơn tạo, lọc ngày và xem ở mục Đơn thành công.
 • Chi phí
Tên gọi
Cách tính
Ý nghĩa
Giá vốn
Giá vốn sản phẩm trên Nhanh, nếu đơn hàng chưa ghép nối sản phẩm với Nhanh thì giá vốn là 0
Phí thanh toán
Phí thanh toán = 2,5% giá trị đơn hàng
Phí áp dụng trên mỗi đơn hàng Tiktok thành công
Phí hoa hồng liên kết
Chi phí hoa hồng trên đơn hàng của shop
Chênh lệch vận chuyển
Chênh lệch phí vượt cân, phí thực tế so với phí khi lên đơn
Nếu phần phí chênh lệch <0 thì người bán được nhận thêm tiền chênh lệch ( màu xanh). Nếu > 0 thì người bán cần trả tiền ( màu đỏ)
Tỷ lệ chi phí
Chi phí/Doanh thu
Tổng chi phí
Tổng chi phí = Giá vốn + Phí thanh toán + Phí hoa hồng liên kết + Chênh lệch vận chuyển
Tổng chi phí shop chịu
 • Sàn trợ giá: Khoản tiền mà sàn Tiktok trợ giá cho sản phẩm
Biểu đồ so sánh cùng kỳ
 • Nhanh.vn hỗ trợ so sánh chi phí, doanh thu đơn hàng của kỳ này và kỳ trước trong khoảng thời gian chọn nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan nhất về doanh thu, chi phí, giúp bạn dễ dàng cho sánh sự chênh lệch giữa các kỳ.
 • Màn hình tổng quát
 • Bộ lọc biểu đồ
  • Dữ liệu: Chọn các tiêu chí dữ liệu muốn so sánh. Hệ thống hỗ trợ so sánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Mặc định khi mở xem báo cáo là doanh thu và chi phí
  • Kỳ này: Chọn thời gian kỳ này cần so sánh
  • Kỳ trước: Chọn thời gian kỳ trước cần so sánh
Biểu đồ cơ cấu chi phí
 • Biểu đồ thống kê và cơ cấu các chi phí mà nhà bán phải trả khi bán trên sàn Tiktok
 • Biểu đồ chi phí
 • Thống kê chi tiết chi phí
Tên
Cách tính
Ý nghĩa
Giá vốn
Giá vốn sản phẩm trên Nhanh, nếu sản phẩm chưa ghép nối thì giá vốn bằng 0
Phí thanh toán
Phí thanh toán = 2,5% giá trị đơn hàng
Phí áp dụng trên mỗi đơn hàng thành công trên Tiktok
Phí hoa hồng liên kết
Chi phí hoa hồng trên đơn hàng của shop
Shop giảm giá sản phẩm
Khoản phí người bán trợ giá trên mỗi sản phẩm
Chênh lệch vận chuyển
Chênh lệch phí vượt cân, phí thực tế so với phí vận chuyển khi lên đơn
Nếu phần phí chênh lệch <0 thì người bán được nhận thêm tiền chênh lệch ( màu xanh). Nếu > 0 thì người bán cần trả tiền (màu đỏ)
Shop trợ giá vận chuyển
Mã giảm giá vận chuyển shop hỗ trợ người mua
Biểu đồ liên kết sản phẩm
 • Biểu đồ hỗ trợ kiểm soát tỷ lệ sản phẩm trên sàn chưa liên kết với trên phần mềm tại thời điểm xem báo cáo.
 • Việc liên kết sản phẩm giúp doanh nghiệp có thể theo dõi và đồng bộ tồn kho chính xác lên sàn TMĐT, cũng như ghi nhận giá vốn sản phẩm trong cơ cấu chi phí.
Tình trạng liên kết sản phẩm
Biểu đồ tình trạng đối soát đơn hàng Tiktok
 • Thể hiện số đơn hàng đã được đối soát và chưa được đối soát, chênh lệch (nếu có) giữa số tiền phải thu và tiền sàn trả khi doanh nghiệp thực hiện đối soát
 • Doanh nghiệp có thể xem chi tiết các loại chi phí và chênh lệch tại đây
Tình trạng đối soát đơn hàng

Chi tiết đơn hàng Tiktok

Tính năng báo cáo tài chính sàn Tiktok giúp nhà bán quản lý các khoản phí trên mỗi đơn hàng, từ đó cân đối, điều chỉnh giá bán sản phẩm để đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu.

Tổng quan bộ lọc

 • Màn hình chi tiết đơn hàng, truy cập báo cáo tài chính sàn Tiktok => tab Chi tiết
 • Bạn có thể bấm mũi tên cạnh Bộ lọc
  để mở thêm trường lọc
 • Chi tiết các trường lọc
Trong đó:
 • Doanh nghiệp: Doanh nghiệp muốn lọc chi tiết đơn.
 • Gian hàng: Gian hàng Tiktok muốn lọc chi tiết đơn.
 • Mã đơn hàng trên sàn: Mã đơn hàng sàn cụ thể bạn muốn xem.
 • Trạng thái: Trạng thái đơn hàng trên sàn trả về: Đang xử lý, đơn thành công hoặc đơn hoàn hủy.
 • Đối soát: Trạng thái đối soát của đơn hàng, đã đối soát hay chưa.
 • Đặc điểm: Đặc điểm của đơn hàng: đơn sàn chưa tar tiền, đơn chênh lệch vận chuyển, đơn trả hàng/hoàn tiền, đơn sàn trả lệch tiền.
 • Ngày tạo: Đơn hàng có ngày tạo trong khoảng thời gian lọc.
 • Ngày giao hàng: Đơn hàng giao cho khách trong khoảng thời gian lọc.
 • Ngày thanh toán: Đơn hàng được sàn thanh toán trong khoảng thời gian lọc.

Chi phí đơn hàng trên sàn Tiktok

 • Màn hình danh sách chi phí đơn hàng trên sàn
Chi tiết chi phí trên đơn hàng
 • Thông tin phí đơn sàn
Tên
Cách tính
Ý nghĩa
Ngày giao hàng
Ngày đơn hàng giao đến tay người mua
Ngày thanh toán
Ngày đơn hàng được sàn thanh toán
Gian hàng
Gian Tiktok có đơn hàng đó
Mã đơn hàng
Mã đơn hàng trên sàn
Phí thanh toán
Phí thanh toán = 2,5% giá trị đơn hàng
Phí áp dụng trên mỗi đơn hàng thành công trên Tiktok
PVC
Phí vận chuyển
Phí vận chuyển thực tế phát sinh khi đơn thành công
Phí hoa hồng liên kết
Chi phí hoa hồng trên đơn hàng của shop
Phí hoàn hàng
Chi phí trên mỗi đơn hàng hoàn về
Chênh PVC
Chênh phí vận chuyển = Phí vận chuyển thực tế - Phí vận chuyển dự kiến
Chênh lệch tiền vận chuyển
Shop giảm giá
Khoản shop giảm giá cho đơn hàng
Sàn trợ giá
Tiền sàn trợ giá cho sản phẩm
Giá vốn
Giá vốn đơn hàng, lấy theo giá vốn sản phẩm trên Nhanh khi đã ghép nối
Tiền hàng
Tiền hàng = Giá sản phẩm sau chiết khấu * số lượng, chưa trừ phí trả sàn
Tiền phải thu
Tiền phải thu = Tiền hàng - Phí thanh toán - Phí hoa hồng liên kết + Sàn trợ giá
Tiền sàn trả
Số tiền thực tế sàn trả cho đơn hàng
Lợi nhuận
Lợi nhuận = Số tiền sàn trả-Giá vốn
Lợi nhuận thực thu được
% lãi lỗ
% lãi lỗ = Lợi nhuận/Tiền sàn trả
Trạng thái
Trạng thái đối soát của đơn hàng
Lưu ý:
 • Dữ liệu tại trang chi tiết được lấy theo dữ liệu đơn trên sàn.
 • Để cập nhật chi phí mới nhất, bạn có thể bấm Cập nhật phí mới nhất (Ảnh) hoặc tải lại đơn hàng.

Danh sách đơn hàng

Trang danh sách đơn hàng trên báo cáo tài chính sàn Tiktok tải về giúp bạn quản lý được , trạng thái đồng bộ, thông tin đơn hàng Tiktok trên Nhanh.
Bộ lọc đơn hàng
 • Để mở danh sách đơn hàng sàn tải về, bạn truy cập báo cáo tài chính sàn Tiktok => tab Đơn hàng
 • Tổng quan bộ lọc đơn hàng
 • Trong đó:
  • Doanh nghiệp: doanh nghiệp trên Nhanh bạn muốn xem thông tin đơn.
  • Gian hàng: Gian hàng Tiktok muốn xem đơn hàng.
  • Mã đơn hàng trên sàn: Mã đơn hàng cụ thể muốn xem.
  • Sản phẩm: Lọc các đơn hàng có chứa sản phẩm này.
  • Trạng thái: Trạng thái đơn hàng trên sàn: đơn đang xử lý, thành công, hoàn hủy.
  • Đồng bộ: Trạng thái đồng bộ của đơn, sản phẩm đã ghép nối hay chưa.
  • Ngày tạo: Các đơn tạo trong khoảng thời gian lọc.
  • Ngày giao hàng: Các đơn giao đến khách hàng trong khoảng thời gian lọc.
 • Bấm Tải đơn hàng
  để tải/cập nhật lại thông tin đơn
Lưu ý: Thao tác Tải đơn hàng tại đây có thể tải toàn bộ đơn đã hoặc chưa ghép nối. Vì thế nếu có sản phẩm chưa được đồng bộ ghép nối thì số đơn hàng tại đây có thể chênh lệch so với số đơn tại danh sách đơn hàng => Sàn TMĐT Tiktok
Trang danh sách đơn hàng
 • Màn hình chi tiết đơn hàng
 • Các dữ liệu sản phẩm, trạng thái đơn trên sàn được lấy từ gian Tiktok của doanh nghiệp. Để cập nhật thông tin mới nhất, bạn bấm Tải đơn hàng
 • Với các đơn hàng đã đồng bộ với Nhanh, bên dưới trạng thái Đã đồng bộ có ID đơn hàng, bạn có thể nhấn vào để đổ ra đơn hàng tương ứng đã tải về Nhanh.

Trả hàng hoàn tiền

 • Trang thông tin trả hàng hoàn tiền cung cấp toàn bộ các thông tin yêu cầu và tình trạng xử lý trả hàng hoàn tiền giữa nhà bán và khách hàng. Để truy cập trang, bạn thao tác Báo cáo tài chính sàn Tiktok => tab Trả hàng hoàn tiền
 • Màn hình tổng quan yêu cầu trả hàng hoàn tiền
 • Để có thông tin trả hàng hoàn tiền, bạn thao tác Tải yêu cầu để lấy dữ liệu từ gian Tiktok về Nhanh.vn.
 • Bộ lọc chi tiết
  • Doanh nghiệp: Doanh nghiệp muốn lọc xem đơn hàng trên Nhanh.
  • Gian hàng: Gian hàng Tiktok muốn xem đơn/yêu cầu.
  • Mã yêu cầu: Mã yêu cầu trả hàng của khách hàng.
  • Mã đơn hàng trên sàn: Mã đơn trên sàn có yêu cầu trả hàng.
  • Thời gian: Khoảng thời gian tạo yêu cầu.
  • Trạng thái: Trạng thái người bán xử lý yêu cầu của khách hàng.