Kế toán

Phiếu nháp

Phiếu nháp

Mục phiếu nháp là nơi lưu trữ tất cả các loại phiếu nháp đã lập. Sở dĩ gọi là phiếu nháp bởi vì các phiếu nằm trong mục này cần thêm một bước xác nhận để được trở thành phiếu chính. Phiếu nháp có thể giúp bạn ước tính số lượng hàng dự kiến cần XNK hoặc nhằm mục đích quản lý các hoạt động lập phiếu của nhân viên, tránh làm ảnh hưởng trực tiếp đến tồn kho và doanh thu.

Quy trình thao tác trong module phiếu nháp

Bước 1: Chọn thêm phiếu nháp

Để thêm phiếu nhập kho nhà cung cấp, bạn truy cập tại đây hoặc thực hiện các bước như sau:

 • Đầu tiên: Vào mục

 • Tiếp theo: Chọn mục

 • Cuối cùng: Chọn mục

Bước 2: Chọn loại phiếp nháp

Có 4 loại phiếu nháp:

Bước 3: Thao tác chi tiết trong phiếu nháp

Với phiếu nháp nhà cung cấp

 • Đầu tiên: Chọn phiếu nháp nhà cung cấp hoặc truy cập tại đây

 • Tiếp theo: Hệ thống hiển thị giao diện phiếu nháp nhà cung cấp như sau:

Bạn cần điền các trường thông tin cần thiết và ấn nút

 • Sau đó: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu nháp đã lưu tại mục Phiếu nháp

  Khi muốn duyệt phiểu nháp để trở thành phiếu chính, bạn bấm vào đây để duyệt:

Giao diện duyệt phiếu nháp hiển thị tương tự như sau:

Với phiếu nháp bán lẻ

 • Đầu tiên: Chọn phiếu nháp bán lẻ hoặc truy cập tại đây

 • Tiếp theo: Hệ thống hiển thị giao diện phiếu nháp bán lẻ như sau:

Bạn cần điền các trường thông tin cần thiết và ấn nút

 • Sau đó: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu nháp đã lưu tại mục Phiếu nháp

  Khi muốn duyệt phiểu nháp để trở thành phiếu chính, bạn bấm vào đây để duyệt:

Giao diện duyệt phiếu nháp hiển thị tương tự như sau:

Với phiếu nháp bán buôn

Bạn thực hiện thao tác giống như thực hiện vơi phiếu nháp bán lẻ, tuy nhiên lại bước chọn phiếu nháp, chọn phiếu nháp bán buôn

Với phiếu nháp khác

Phiếu nháp khác ở đây chính là nơi lưu trữ phiếu chuyển kho khi chưa được duyệt từ người chuyển hàng và chưa được xác nhận từ người nhập hàng Quy trình thêm mới tương tự như với các loại phiếu nháp khác. Mọi chi tiết liên quan đến phiếu chuyển kho bạn có thể xem thêm tại Chuyển kho