Danh mục và sản phẩm bảo hành
Module này cho phép doanh nghiệp gắn danh mục hoặc sản phẩm vào trung tâm bảo hành, để khi in hóa đơn bán hàng, sẽ hiển thị đúng trung tâm bảo hành của từng sản phẩm.
Doanh nghiệp có thể
  • Gắn trung tâm bảo hành cho danh mục sản phẩm tại đây, hoặc
  • Gắn trung tâm bảo hành cho từng sản phẩm tại đây Khi thêm từ khóa {TRUNG_TAM_BAO_HANH} vào hóa đơn bán lẻ, với mỗi sản phẩm, sẽ hiển thị trung tâm bảo hành tương ứng với sản phẩm đó:
Ví dụ:
Copy link