Báo cáo đơn hàng Đơn thành công
Báo cáo đơn hàng thành công theo thời gian thống kê lại các đơn đã được chuyển trạng thái thành công
 • Bạn có thể xem báo cáo theo 3 cách:
  • Lọc theo ngày tạo: tổng hợp các đơn được tạo trong khoảng thời gian lọc và đã thành công
  • Lọc theo ngày gửi hãng vận chuyển: tổng hợp các đơn được gửi sang hãng vận chuyển trong khoảng thời gian lọc và đã thành công
  • Lọc theo ngày thành công: tổng hợp các đơn được chuyển trạng thái thành công trong khoảng thời gian tạo. Mặc định hệ thống xem theo chế độ này
 • Báo cáo phân thành 2 phần:
  • Báo cáo theo cửa hàng
  • Báo cáo chi tiết từng ngày theo khoảng thời gian lọc
Tên
Cách tính
SL SP
Tổng số lượng sản phẩm trong đơn
Đơn
[2]Số lượng đơn chuyển hàng [3] Số lượng đơn trả hàng
Tổng bán
Tổng giá trị đơn hàng đã cộng VAT
Tổng trả
Tổng trả lại hàng đã trừ đi chiết khấu
VAT
Thuế giá trị gia tăng
Phí thu khách
Phí ship shop thu của khách
Phí vận chuyển
Cước shop phải trả cho hãng vận chuyển
Phí thu tiền hộ
Phí phát sinh khi đơn vị giao hàng phát hàng thành công, thu tiền hộ
Chênh phí
Phí ship báo khách - Phí vận chuyển - Phí thu tiền hộ
Chuyển khoản
Tổng tiền khách thanh toán theo hình thức chuyển khoản
Phí chuyển hoàn
phí vận chuyển hàng hóa dựa trên quãng đường bưu kiện được trả về
Phí vượt cân
Phí hãng vận chuyển thu thêm nếu khối lượng hàng hóa đã khai vượt so với quy định
Chiết khấu
Tiền shop giảm giá chiết khấu cho khách
SD Điểm
Tổng tiền khách thanh toán bằng sử dụng số điểm đã tích lũy
Đặt cọc
Tiền khách đặt cọc trước 1 phần giá trị đơn hàng
Doanh thu
Tổng bán-Tổng trả-Chiết khấu-SD Điểm
Thực thu
Phí thu khách+VAT+Doanh thu-Chuyển khoản
Thực trả
Phí thu khách+VAT+Doanh thu-Phí vận chuyển-Phí thu tiền hộ-Chuyển khoản-Phí chuyển hoàn-Phí vượt cân
Giá vốn
Giá vốn của sản phẩm * Số lượng trong đơn
Lưu ý: Báo cáo này bao gồm các đơn trạng thái Đang chuyển hoàn, Đã chuyển hoàn chỉ để tính đủ phí phải trả HVC, không tính doanh thu của các đơn này. Do đó Doanh thu, Giá vốn, Lợi nhuận không bị ảnh hưởng

Câu hỏi thường gặp

1.Trong báo cáo đơn hàng thành công, cột Chênh phí được tính như thế nào ?

 • Cột Chênh phí = Phí ship báo khách - Phí vận chuyển - Phí thu tiền hộ
 • Màu Xanh: lãi phí vận chuyển
 • Màu đỏ: bù lỗ phí vận chuyển"

2. Tại sao doanh thu giữa báo cáo đơn hàng thành công và báo cáo đơn hàng theo nhân viên lại không khớp nhau ?

 • Doanh thu trong báo cáo đơn hàng thành công được tính: Doanh thu = Tổng bán - Tổng trả - Chiết khấu - Tiêu điểm
 • Doanh thu trong báo cáo đơn hàng theo nhân viên được tính: Doanh thu = Tổng bán - Chiết khấu - Tiêu điểm
 • Như vậy cách tính doanh thu giữa 2 báo khác nhau, nên khi bạn có đơn trả thì doanh thu giữa 2 báo khác nhau.
 • Ngoài ra bạn cần kiểm tra lại khoảng thời lọc xem báo cáo giống nhau. Báo cáo đơn hàng theo nhân viên xử lý cần lọc theo ngày thành công và theo nhân viên tạo."