Links
Comment on page

Chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, một doanh nghiệp có thể có nhiều chi nhánh, giá bán của sản phẩm ở các chi nhánh cũng có thể khác nhau.
Ví dụ: Bạn có thể có 2 chi nhánh Hà Nội và Hồ Chí Minh. Mỗi cửa hàng có thể được gắn với 1 chi nhánh (1 chi nhánh có thể có nhiều cửa hàng).

Thêm mới chi nhánh

Bạn vào module Cài đặt /Chi nhánh/ Thêm mới hoặc truy cập Tại đây
Thêm mới chi nhánh

Gắn kho vào chi nhánh tại Cài đặt / Hạn sử dụng / Sửa kho