Lý do chăm sóc

Để thêm mới lý do chăm sóc khách hàng bạn thao tác Khách hàng / Lý do chăm sóc / Thêm mới hoặc truy cập tại đây

Để thêm Lý do chăm sóc, bạn chọn Hình thức tương ứng đã tạo trước đó, và điền tên Lý do chăm sóc.

Ví dụ: Bạn chuẩn bị gọi điện chăm sóc khách hàng đã mua hàng tại shop, phân loại khách theo số tiền tích luỹ

  • Hình thức chăm sóc: Chăm sóc khách hàng sau bán (Hành động: Gọi điện)

  • Lý do chăm sóc: Khách hàng có số tiền tích luỹ từ 5.000.000đ - 9.000.000đ; Khách hàng có số tiền tích luỹ từ 10.000.000đ-15.000.000đ...