Hình thức chăm sóc

Thêm hình thức chăm sóc

Để tạo hình thức chăm sóc bạn truy cập khách hàng / hình thức chăm sóc khách hàng / Thêm mới hoặc truy cập tại đây

Bạn chọn Hành động tương ứng với các hành động chăm sóc khách hàng (Tặng điểm, trừ điểm, tặng tiền tích luỹ, trừ tiền tích luỹ, gọi điện, nhắn tin sms, gửi email, nhận cuộc gọi) và điền tên chương trình chăm sóc.

Ví dụ: Bạn chuẩn bị gọi điện chăm sóc khách hàng đã mua hàng tại shop. Bạn lựa chọn hành động chăm sóc và tên hình thức như sau: