Links
Comment on page

Khách hàng

  • Vpage thống kê những khách hàng mới (khách hàng lần đầu tiên xuất hiện trên Vpage) nếu bạn muốn xem danh sách này, hãy nhấn vào menu Khách hàng trên Vpage.
Lưu ý: 1 khách có thể bình luận vào nhiều bài viết, và nhắn tin cho page => trong danh sách khách hàng vẫn sẽ tính là 1 khách hàng mới.

Giao diện khi mới truy cập

  • Chọn fanpage: bạn nhấn tích fanpage muốn xem danh sách khách hàng.
  • Khoảng ngày tạo: chọn thời gian muốn xem.
  • Tìm tên: có thể tìm theo tên Facebook của khách.
  • Trường lọc: có sđt / có email cho phép khi tích chọn sẽ hiển thị các dữ liệu có các trường này.

Thao tác

Lọc

  • Để lọc danh sách khách hàng bạn hãy nhấn chọn fanpage, sau đó có thể chọn khoảng thời gian muốn xem và nhấn lọc để hiển thị dữ liệu.
  • Có thể lọc có chứa số điện thoại, bằng cách tích vào ô có số điện thoại, và nhấn lọc.
  • Lọc theo tên và theo ngày tạo

Xuất excel

  • Vpage cũng hỗ trợ xuất dữ liệu khách hàng dưới dạng file excel, để thực hiện bạn nhấn vào nút Xuất excel trên góc phải màn hình.
  • Các dữ liệu trong file được xuất xuống như sau