Links

Danh sách nhân viên

 • Bạn có nhiều nhân viên và mỗi nhân viên sẽ làm việc theo ca, ngoài thời gian đó bạn không muốn nhân viên truy cập trên Vpage.
 • Nhân viên đã nghỉ việc, không muốn cho nhân viên truy cập Vpage để thấy thông tin của page nữa.
=> Truy cập Vpage / Khác / Cài đặt / Danh sách nhân viên, sẽ giúp bạn giới hạn quyền truy cập của nhân viên trên phần mềm.

Giao diện tổng quan

 • Danh sách nhân viên sẽ được sắp xếp theo thời gian truy cập, gần nhất ở trên đầu.
 • Giải thích các cột:
  • Cột đầu: ảnh đại diện Facebook của nhân viên
  • ID: ID định danh của tài khoản nhân viên trên Facebook.
  • Tên: Tên Facebook của tài khoản.
  • Lần truy cập cuối: thời gian lần cuối cùng tài khoản đó truy cập vào Vpage.
  • Giờ được đăng nhập: hiển thị thời gian được phép đăng nhập của tài khoản đó trên Vpage.
  • Công cụ: Gỡ nhân viên ra khỏi Vpage hoặc cài đặt thời gian đăng nhập.

Gỡ nhân viên ra khỏi Vpage

 • Để gỡ được bạn cần gỡ nhân viên này ở phần cài đặt của fanpage Facebook trước, xong sau đó chúng ta mới thao tác gỡ trên Vpage.
 • Muốn cài đặt nhân viên nào, nhấn vào bánh răng cưa phía cuối nhân viên đó để thực hiện các thao tác cài đặt.
 • Nếu bạn không muốn cho nhân viên đó truy cập được Vpage nữa vì vài lý do, ví dụ: nhân viên đó đã nghỉ việc. Bạn sẽ chọn cài đặt Gỡ nhân viên khỏi page.

Cài đặt đăng nhập

 • Áp dụng cho khi bạn muốn giới hạn thời gian đăng nhập của nhân viên trên Vpage. Muốn cài đặt nhân viên nào, nhấn vào bánh răng cưa phía cuối nhân viên đó để chọn Cài đặt đăng nhập
 • Ví dụ: Giới hạn thời gian đăng nhập của nhân viên trên Vpage chỉ cho phép đăng nhập vào từ 8h sáng đến 3h chiều, sẽ cài đặt như sau. Nhấn Lưu để hoàn thành.
 • Hiển thị tại danh sách
 • Kết quả khi đăng nhập