Cài đặt Nhân viên
 • Bạn có nhiều nhân viên và mỗi nhân viên sẽ làm việc theo ca, ngoài thời gian đó bạn không muốn nhân viên truy cập trên Fanpages.
 • Nhân viên đã nghỉ việc, không muốn cho nhân viên truy cập Chat.nhanh để thấy thông tin của page nữa.
 • Doanh nghiệp của bạn có nhiều cấp quản lý, mỗi người có vai trò khác nhau cần phân tách rõ ràng.
=> Truy cập Chat.nhanh > Cài đặt > Nhân viên, sẽ giúp bạn quản lý được nhân viên trên Fanpages.

Giao diện tổng quan

 • Danh sách nhân viên sẽ được sắp xếp theo thứ tự quyền hạn trên page, quyền hạn cao nhất sẽ ở trên cùng.
 • Giải thích các cột:
  • ID: ID định danh của tài khoản nhân viên trên Facebook.
  • Tên: Tên nhân viên đặt trên pages.
  • Quyền sử dụng: Quyền hạn của nhân viên đó trên pages.
  • Hình cây bút chì: Tích vào để phân quyền nhân viên.
  • Thời gian cho phép đăng nhập: Hiển thị thời gian được phép đăng nhập của tài khoản đó trên Chat.nhanh. Tích hình bánh răng để cài đặt thời gian đăng nhập.
  • Truy cập gần nhất: Hiển thị thời gian tài khoản đó truy cập lần cuối cùng vào Chat.nhanh.
  • Truy cập lần trước: Hiển thị thời gian tài khoản đó truy cập lần ngay trước lần cuối cùng vào Chat.nhanh.
  • Ngày tạo: Thời gian tài khoản nhân viên đó xuất hiện trên pages vào Chat.nhanh.
  • Công cụ: Khóa nhân viên, hạn chế không cho tài khoản nhân viên đó vào Chat.nhanh được nữa.

Phân quyền nhân viên

 • Để phân quyền nhân viên, tài khoản nhân viên đó cần có trên Doanh nghiệp, có vai trò trên trang.
 • Tài khoản nhân viên đó hiện phải có quyền bằng hoặc thấp hơn tài khoản đang thao tác phân quyền.
 • Chỉ phân cho nhân viên đó quyền bằng hoặc thấp hơn quyền sử dụng hiện tại của tài khoản phân quyền.

Cài đặt thời gian đăng nhập

 • Áp dụng cho khi bạn muốn giới hạn thời gian đăng nhập của nhân viên trên Chat.nhanh.
 • Chỉ giới hạn được thời gian đăng nhập của các tài khoản có quyền bằng hoặc thấp hơn quyền tài khoản đang thao tác.
 • Muốn cài đặt nhân viên nào, nhấn vào hình bánh răng cưa ở tài khoản nhân viên đó và chọn Cài đặt thời gian đăng nhập; hoặc tích vào ô vuông trước các nhân viên để cài đặt giới hạn đăng nhập.
 • Ví dụ: Giới hạn thời gian đăng nhập của nhân viên trên Chat.nhanh chỉ cho phép đăng nhập vào từ 8h sáng đến 12 giờ 30 phút trưa, sẽ thao tác như sau. Nhấn Lưu để hoàn thành.
 • Hiển thị tại danh sách
 • Kết quả khi đăng nhập

Khóa nhân viên

 • Khi nhân viên nghỉ việc, hoặc vì lí do gì đó mà bạn không muốn tài khoản nhân viên đó truy cập được vào pages, ở phần công cụ chọn hình khóa và tích Khóa để khóa tài khoản nhân viên đó lại.
 • Chỉ khóa được các tài khoản có quyền sử dụng bằng hoặc thấp hơn quyền tài khoản đang thao tác.
 • Kết quả khi đăng nhập
Could not load image
Copy link
On this page
Giao diện tổng quan
Phân quyền nhân viên
Cài đặt thời gian đăng nhập
Khóa nhân viên