Kế toán

Danh sách khách hàng

Đây là nơi chưa toàn bộ thông tin khách hàng của bạn

Có 4 tab giúp bạn lọc nhanh:

Mua nhiều: tính các khách hàng có số lần mua trên 3 lần.

Mua nhiều, sinh nhật trong tháng: tính các khách hàng có số lần mua trên 3 lần + có ngày sinh trong tháng tính từ mùng 1 đến ngày 30/31.

Mua thường xuyên: tính các khách hàng có số lần mua trên 3 lần + có chu kỳ mua hàng dưới 60 ngày

Lâu không mua hàng: tính các khách hàng có số lần mua trên 3 lần + có chu kỳ mua hàng dưới 60 ngày + số ngày chưa mua hàng trên 60 ngày.

Bạn có thể đọc lại các khái niệm cơ bản về khách hàng tại đây