Đồng bộ và xử lý đơn hàng

Quy trình xử lý đơn hàng Lazada trên Nhanh.vn

Nhanh.vn hỗ trợ đồng bộ đơn hàng từ nhiều Seller trên Lazada về cùng 1 doanh nghiệp trên Nhanh.vn để hỗ trợ xử lý và thống kê báo cáo.

Xử lý đơn hàng mới:

  • Tải đơn hàng mới từ Lazada về (*)

  • Báo cho Lazada biết đã chuẩn bị xong hàng

  • In phiếu gửi và đóng gói hàng

  • Bàn giao hàng cho Lazada

Xem thao tác chi tiết

Xử lý đơn hàng hoàn:

  • Khi nhận được hàng hoàn từ Lazada: tìm thông tin đơn hàng để đổi trạng thái sang Đã chuyển hoàn, hoặc dùng biên bản bàn giao nhận hàng hoàn về.

Xem chi tiết thao tác

Xử lý đối soát:

  • Import file đối soát nhận từ Lazada để hệ thống ghi nhận các đơn nào đã được đối soát.

  • Lọc các đơn chưa được thanh toán tiền hoặc chưa nhận được hàng hoàn về kho để khiếu nại với Lazada.

Xem chi tiết thao tác

  • Ghép trạng thái đơn hàng Lazada.vn với Nhanh.vn: