Logic gắn cửa hàng lên trên website

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ website của Nhanh.vn hoặc API do Nhanh.vn cung cấp

Logic gắn cửa hàng vào đơn hàng đặt trên website:

1- Trường hợp doanh nghiệp có 1 cửa hàng:

Đơn hàng tạo trên website sẽ mặc định chọn cửa hàng này

2- Trường hợp doanh nghiệp có nhiều cửa hàng

Để cài đặt gắn cửa hàng vào đơn hàng đặt trên website, bạn làm theo hướng dẫn sau: Website --> Cài đặt --> Cài đặt chung --> Cấu hình chung --> Kho đặt hàng