Trỏ tên miền từ Nhân Hòa

Truy cập trang quản trị tên miền của Nhân Hòa và nhập thông tin tài khoản: https://zonedns.vn/

Trỏ tên miền chính:

Ví dụ: captot.vn

Thêm mới 2 bản ghi sau:

  • Host record: www

  • Type (Loại): CNAME

  • Value (Giá trị): captot.vn

  • Host record: @

  • Type (Loại): A

  • Value (Giá trị): 104.155.234.35

2. Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là captot.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.captot.vn thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

  • Host record: sanphama

  • Type (Loại): CNAME

  • Value (Giá trị): captot.vn