Trỏ tên miền từ Mắt Bão

Truy cập trang quản trị tên miền của Mắt Bão và nhập thông tin tài khoản: https://id.matbao.net/users/login/

Sau đó lần lượt chọn:

 • Mục Tên Miền

 • Click vào tên miền cần trỏ

 • Vào mục Quản lý DNS

Trỏ tên miền chính:

Ví dụ: captot.vn

 • Thêm mới 2 bản ghi sau:

 • Host record: www

 • Type (Loại): CNAME

 • Value (Giá trị): captot.vn

 • Host record: @

 • Type (Loại): A

 • Value (Giá trị): 104.155.234.35

Sau khi thiết lập, danh sách bản ghi hiện 2 dòng như dưới là bạn đã làm đúng:

Trỏ tên miền phụ:

 • Giả sử tên miền chính của bạn là captot.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.captot.vn.com.

  Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

  Host record: sanphama

  Type (Loại): CNAME

  Value (Giá trị): captot.vn