Trỏ tên miền qua Cloudflare

Trước tiên, bạn cần đăng nhập tài khoản quản trị của Cloudflare và tạo 3 bản ghi sau ở phần DNS. Hoặc bạn có thể truy cập vào đây.

Bản ghi cho việc trỏ Tên miền chính

Ví dụ: captot.vn

  • Host record: www

  • Type (Loại): CNAME

  • Value (Giá trị): captot.vn

  • Host record: @

  • Type (Loại): A

  • Value (Giá trị): 104.155.234.35

Lưu ý : nếu có biểu tượng đám mây xám thì tắt biểu tượng đám mây đó đi.

Bản ghi cho việc trỏ Tên miền phụ

  • Host record: sanpham (là tiền tố phụ mà bạn muốn sử dụng. Tên miền phụ sau đó sẽ có dạng sanpham.captot.vn)

  • Type (Loại): CNAME

  • Value (Giá trị): captot.vn

  • Name: sanpham

Lưu ý : tắt biểu tượng đám mây như ảnh hướng dẫn cho bản ghi CNAME.