Sản phẩm có nhiều đơn vị tính

Có nhiều loại sản phẩm mà nhập theo một đơn vị tính nhưng khi bán hàng lại theo một đơn vị tính khác (ví dụ Nước, Sữa, Thuốc...) Quản lý, nhập, bán sản phẩm có nhiều đơn vị tính trên Nhanh.vn

Khi tạo sản phẩm, chọn loại sản phẩm là Sản phẩm nhiều đơn vị tính

Sau khi chọn loại sản phẩm, mở tab Bảo hành & vận chuyển nhập tên và số lượng quy đổi từ 2 đơn vị trở lên. Bạn cần nhập số lượng quy đổi của sản phẩm đối với các đơn vị tính khác nhau. Ví dụ: Chai nước C2 có thể bán theo chai, Lốc, Thùng và các đơn vị tính sẽ được tính như sau:

  • 1 chai bán giá 10.000VNĐ => Tên đơn vị tính: Chai, Số lượng quy đổi: 1, Giá bán: 10.000 VNĐ

  • 1 Lốc (bao gồm 6 chai) bán giá 50.000VNĐ => Tên đơn vị tính: Lốc, Số lượng quy đổi: 6, Giá bán: 50.000 VNĐ

  • 1 Thùng (bao gồm 24 chai) bán giá 160.000VNĐ => Tên đơn vị tính: Thùng, Số lượng quy đổi: 24, Giá bán: 160.000 VNĐ

Khi Xuất/Nhập kho sản phẩm có nhiều đơn vị tính, bạn bạn có thể chọn loại đơn vị khi xuất nhập

Hệ thống sẽ tính giá vốn của sản phẩm = giá nhập / số lượng quy đổi ra đơn vị nhỏ nhất Như ví dụ trên, giá nhập Chai C2 = 120.000 / 24 = 5.000 đ

Bán sản phẩm có nhiều đơn vị tính

Khi bán hàng, bạn cũng có thể chọn loại đơn vị tính