Kế toán

Sản phẩm tồn kho

Sản phẩm tồn kho giúp bạn xem số tồn của sản phẩm ở tất cả các cửa hàng/kho hàng, mà không cần lọc theo từng cửa hàng để xem như tại trang Danh sách sản phẩm. Tình huống sử dụng

 • Bạn có 2 cửa hàng, muốn xem số tồn của sản phẩm A tại từng cửa hàng là bao nhiêu và tổng tồn tại tất cả các cửa hàng là bao nhiêu ==> xem tại Danh sách sản phẩm tồn kho

  Bạn truy cập theo lần lượt vàoSản phẩm / Sản phẩm tồn kho hoặc truy cập tại đây.

  Giao diện làm việc như sau:

Bộ lọc

 • Bộ lọc cho phép bạn thực hiện thao tác lọc và tìm kiếm toàn bộ sản phẩm tồn kho thỏa mãn các điều kiện lọc.

Trong đó:

 • ID: Cho phép lọc sản phẩm tồn kho theo ID sản phẩm.

 • Tên: Cho phép lọc theo tên/mã/mã vạch sản phẩm.

 • Thương hiệu: Cho phép lọc sản phẩm tồn kho theo thương hiệu.

 • Danh mục: Cho phép lọc sản phẩm tồn kho theo danh mục sản phẩm.

 • Cửa hàng: Cho phép lọc sản phẩm tồn kho theo kho hàng/cửa hàng cụ thể.

 • Loại: Cho phép lọc sản phẩm tồn kho theo loại sản phẩm cụ thể.

Danh sách Sản phẩm tồn kho

 • Biểu tượng : Cho phép bạn click chọn để thực hiện các nghiệp vụ: Xuất Excel.

 • ID: Hiển thị ID của sản phẩm tồn kho. Khi click vào ID sản phẩm, hệ thống trỏ về trang chi tiết của sản phẩm.

 • Sản phẩm: Hiển thị thông tin của sản phẩm tồn kho gồm: Tên sản phẩm, Mã vạch sản phẩm, Mã sản phẩm. Giá bán sản phẩm. Doanh nghiệp có thể chỉnh sửa trực tiếp giá bán của sản phẩm ngay khi click vào biểu tượng Ảnh biểu tượng.

 • Cửa hàng: Thể hiện số tồn kho chi tiết của từng sản phẩm tại từng kho hàng/cửa hàng.

 • Tổng: Hiển thị tổng tồn của tất cả sản phẩm tại các kho/cửa hàng.

  Nút Thao tác

  Nút cho phép bạn xuất Excel danh sách sản phẩm tồn kho và tạo Phiếu yêu cầu chuyển kho (trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều kho/cửa hàng).