Kế toán

Nhà cung cấp

Mục đích sử dụng

Dùng để theo dõi thông tin các nhà cung cấp mà doanh nghiệp đang làm việc. Theo dõi xem một sản phẩm nhập của nhà cung cấp nào, để có thông tin đổi, trả hàng hoặc bảo hành với nhà cung cấp.

Thêm mới nhà cung cấp

Bạn vào Sản phẩm / Nhà cung cấp / Click Thêm mới

Có 2 cách để thêm mới nhà cung cấp

Cách 1: Thêm mới nhà cung cấp trực tiếp trên phần mềm

Truy cập vào module Sản phẩm / Nhà cung cấp / Thêm mới / Thêm mới hoặc truy cập tại đây

Khai báo các thông tin của nhà cung cấp (thông tin tối thiểu cần phải điền là tên và số điện thoại nhà cung cấp), sau đó ấn Lưu để lưu thông tin nhà cung cấp vào phần mềm.

Hoặc bạn cũng có thể thêm nhanh nhà cung cấp ở bước Nhập kho

Sau đó khai báo các thông tin của Nhà cung cấp, rồi ấn Lưu để hoàn tất

Cách 2: Nhập từ Excel

Bước 1: Truy cập vào module Sản phẩm / Nhà cung cấp / Thêm mới / Nhập từ Excel, hoặc truy cập tại đây:

Giao diện hiển thị như sau:

Bước 2: Tải file mẫu tuỳ theo phiên bản excel đang cài ở máy tính, sau đó điền đầy đủ thông tin vào những trường (cột) mà doanh nghiệp muốn (mỗi doanh nghiệp có một quy chuẩn nhập liệu thông tin về nhà cung cấp khác nhau).

Mẫu file Excel có dạng như sau:

Bước 3: Tải file Import đã nhập liệu lên hệ thống và theo dõi tiến độ import đến khi đạt 100%.

Sau khi upload thành công (hay thất bại) hệ thống sẽ thông báo tới doanh nghiệp. Trường hợp thành công, doanh nghiệp kiểm tra lại danh sách nhà cung cấp vừa Import tại Danh sách nhà cung cấp tại đây

Sản phẩm nhà cung cấp

Dùng để theo dõi một sản phẩm nhập của nhà cung cấp nào, để có thông tin đổi, trả hàng hoặc bảo hành với nhà cung cấp hoặc xem các báo cáo tồn kho lọc theo từng nhà cung cấp.

Người dùng truy cập vào module Sản phẩm / Nhà cung cấp / Sản phẩm nhà cung cấp, hoặc truy cập tại đây.

Có 2 cách gắn sản phẩm với nhà cung cấp: Gắn trực tiếp trên phần mềm hoặc Nhập từ Excel

Cách 1: Thêm trực tiếp trên phần mềm:

Bước 1: Người dùng truy cập vào module Sản phẩm / Nhà cung cấp / Sản phẩm nhà cung cấp / Thêm mới / Thêm sản phẩm nhà cung cấp, hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Các thông tin cần khai báo:

  • Nhà CC: Nhà cung cấp cần gắn sản phẩm

  • Loại hàng: Hình thức lấy hàng (mua đứt, ký gửi…)

  • Sản phẩm: Chọn các sản phẩm muốn gắn cho nhà cung cấp đã chọn. Các sản phẩm đã chọn sẽ được liệt kê ở bảng bên dưới.

Bước 3: Sau khi khai báo xong các thông tin, người dùng ấn Lưu để hoàn tất.

Cách 2: Import gắn sản phẩm theo nhà cung cấp từ file Excel

Bước 1: Người dùng truy cập vào module Sản phẩm / Nhà cung cấp / Sản phẩm nhà cung cấp / Thêm mới / Import sản phẩm nhà cung cấp, hoặc truy cập tại đây

Bước 2: Tải file mẫu, sau đó điền đầy đủ thông tin vào những trường (cột) mà doanh nghiệp muốn (mỗi doanh nghiệp có một quy chuẩn nhập liệu thông tin về nhà cung cấp khác nhau).

Bước 3: Tải file Import đã nhập liệu lên hệ thống và theo dõi tiến độ import đến khi đạt 100%.

Sau khi upload thành công (hay thất bại) hệ thống sẽ thông báo tới doanh nghiệp. Trường hợp thành công, doanh nghiệp kiểm tra lại danh sách nhà cung cấp vừa Import tại Danh sách sản phẩm nhà cung cấp (tại đây)