Thời gian lưu kho của sản phẩm

 • Tính năng này dùng để lọc các sản phẩm lâu rồi không bán được để làm chương trình khuyến mại xả hàng tồn kho hoặc nên trả cho nhà cung cấp => Nên lọc điều kiện số ngày bán cuối cùng > X ngày kèm theo là còn tồn kho > Y sản phẩm ... để tìm ra sản phẩm cần xả hàng hoặc trả.

 • Để thao tác tại module này, bạn truy cập lần lượt vào Sản phẩm / Thời gian lưu kho hoặc truy cập tại đây.

Có 3 tab

 • Tab Bộ lọc toàn bộ sản phẩm.

 • Tab Nhập lâu - Chưa bán được lọc toàn bộ sản phẩm còn tồn >= 1, lưu kho từ ngày bắt đầu >= 30 ngày (tức là các sản phẩm đã nhập >= 30 ngày) và Trạng thái là chưa bán được hàng. Quý khách nên cân nhắc việc trả nhà cung cấp/ xả hàng.

 • Tab Bán chậm lọc toàn bộ sản phẩm còn tồn >= 1, lưu kho từ ngày bán cuối cùng >= 30 ngày (có ít nhất 30 ngày không bán được hàng).Quý khách nên cân nhắc việc trả nhà cung cấp/ xả hàng.

Bộ lọc

Cho phép bạn thực hiện các thao tác lọc theo nhiều tiêu chí và trường lọc khác nhau, trong đó có một số trường đáng lưu ý:

Ngày bắt đầu (XNK) / Ngày kết thúc (XNK) / Ngày bán cuối - Lớn hơn bằng/nhỏ hơn bằng - Số ngày (tính đến thời điểm hiện tại). Ví dụ lọc như hình này nghĩa là lọc tất cả các sản phẩm có ngày bắt đầu xuất nhập kho lơn hơn bằng 5 ngày tính đến thời điểm lọc.

Thông tin Thời gian lưu kho

 • Hiển thị chi tiết về thời gian lưu kho của từng mã sản phẩm.

 • Ví dụ: Những sản phẩm có thời gian lưu kho >= 100 ngày và ngày bán cuối cùng >= 30 ngày là những sản phẩm có doanh số bán hàng thấp, cần có kế hoạch bán hàng riêng biệt hoặc xuất trả nhà cung cấp hợp lý.

 • Ý nghĩa của các cột

  • "Bán" là trạng thái của sản phẩm.

  • "Nhà cung cấp" sản phẩm được nhập từ nhà cung cấp nào.

  • "Giá nhập | Giá bán" là giá hiện tại của sản phẩm.

  • "Tồn" là số tồn của sản phẩm đó ở một kho cụ thể.

  • "Tổng tồn" là tổng số tồn của sản phẩm đó ở tất cả các kho (hoặc kho đã lọc).

  • "Lỗi" là tổng số sản phẩm lỗi ở tất cả các kho (hoặc kho đã lọc).

  • "Ngày bắt đầu XNK" là ngày phát sinh XNK nhập nhà cung cấp lần đầu tiên của sản phẩm ở kho đang còn tồn.

  • "Ngày cuối cùng XNK" là ngày phát sinh XNK cuối cùng của sản phẩm ở kho đang còn tồn.

  • "Ngày bán cuối cùng" là ngày phát sinh XNK xuất bán ra cuối cùng của sản phẩm ở kho đang còn tồn.

  • "Lưu từ ngày bắt đầu" là số ngày sản phẩm ở trong kho tính từ thời điểm nhập nhà cung cấp lần đầu tiên.

  • "Lưu từ ngày cuối cùng" là số ngày sản phẩm ở trong kho tính từ lần XNK cuối cùng.

  • "Lưu từ ngày bán cuối cùng" là số ngày tính từ thời điểm phát sinh XNK lần cuối cùng.

Nút Thao tác

Cho phép bạn lựa chọn và thực hiện các nghiệp vụ khác ngay tại giao diện làm việc của danh sách thời gian lưu kho của sản phẩm. Trong đó:

 • Xuất Excel trang hiện tại / Tất cả các trang:

  Cho phép bạn xuất danh sách thời gian lưu kho ra file Excel, có thể xuất thông tin ở trang hiện tại hoặc tất cả các trang.

 • Lập phiếu nháp nhà cung cấp:

  Cho phép bạn thực hiện nghiệp vụ lập (phiếu nháp) yêu cầu xuất trả nhà cung cấp sản phẩm tồn kho.

 • Lập phiếu nháp chuyển kho:

  Cho phép bạn thực hiện nghiệp vụ lập (phiếu nháp) yêu cầu chuyển kho sản phẩm tồn kho.