Thiết lập giá sản phẩm theo chi nhánh

  • Một doanh nghiệp có thể có nhiều chi nhánh, giá bán của sản phẩm ở các chi nhánh cũng có thể khác nhau.

  • Ví dụ: Bạn có thể có 2 chi nhánh Hà Nội và Hồ Chí Minh. Mỗi chi nhánh có thể có nhiều cửa hàng, giá bán ở Hà Nội và Hồ Chí Minh có thể cài đặt khác nhau.

  • Mỗi cửa hàng có thể được gắn với 1 chi nhánh (1 chi nhánh có thể có nhiều cửa hàng).

  • Khi thêm hóa đơn bán lẻ, bán buôn, thêm đơn hàng: hệ thống sẽ tự động lấy giá bán của sản phẩm ở chi nhánh mà cửa hàng lập hóa đơn (theo khai báo tại Giá sản phẩm theo chi nhánh).

  • Nếu sản phẩm đó chưa được thiết lập giá chi nhánh, hệ thống sẽ lấy theo giá bán chung ở Danh sách sản phẩm.

Sử dụng tính năng Giá sản phẩm theo chi nhánh

  • Bước 1: Truy cập module Cài đặt / Chi nhánh để tạo mới chi nhánh doanh nghiệp, hoặc tại đây

Bạn cũng có thể import giá sản phẩm theo chi nhánh tại đây