Nhóm khách hàng

  • Giúp bạn phân loại khách hàng sau đó tạo chương trình khuyến mãi, chăm sóc cho từng nhóm

  • Một khách hàng có thể nằm trong nhiều nhóm khác nhau

  • Khách ở nhóm nào là do bạn tự phân loại, không tự thay đổi

  • Bạn tạo và quản lý nhóm khách hàng tại đây