Danh mục và sản phẩm bảo hành

Module này cho phép doanh nghiệp gắn danh mục hoặc sản phẩm vào trung tâm bảo hành, để khi in hóa đơn bán hàng, sẽ hiển thị đúng trung tâm bảo hành của từng sản phẩm.

Doanh nghiệp có thể

  • Gắn trung tâm bảo hành cho danh mục sản phẩm tại đây, hoặc

  • Gắn trung tâm bảo hành cho từng sản phẩm tại đây

    Khi thêm từ khóa {TRUNG_TAM_BAO_HANH} vào hóa đơn bán lẻ, với mỗi sản phẩm, sẽ hiển thị trung tâm bảo hành tương ứng với sản phẩm đó:

Ví dụ: