Danh mục và sản phẩm bảo hành
Module này cho phép doanh nghiệp gắn danh mục hoặc sản phẩm vào trung tâm bảo hành, để khi in hóa đơn bán hàng, sẽ hiển thị đúng trung tâm bảo hành của từng sản phẩm.
Doanh nghiệp có thể
    Gắn trung tâm bảo hành cho danh mục sản phẩm tại đây, hoặc
    Gắn trung tâm bảo hành cho từng sản phẩm tại đây
    Khi thêm từ khóa {TRUNG_TAM_BAO_HANH} vào hóa đơn bán lẻ, với mỗi sản phẩm, sẽ hiển thị trung tâm bảo hành tương ứng với sản phẩm đó:
Ví dụ:
Last modified 5mo ago
Copy link