Hóa đơn xuất nhập vị trí

Để xem lịch sử Xuất nhập vị trí, anh chị thao tác: Kho hàng / Vị trí sản phẩm trong kho / Hóa đơn xuất nhập vị trí. Hoặc tại đây

Với mỗi hành động Xếp sản phẩm vào vị trí hay Lấy sản phẩm khỏi vị trí ở trên phần mềm sẽ tạo ra các " Phiếu xuất nhập vị trí " để ghi nhận lịch sử cho các hành động này

  • Ý nghĩa:

  • Đây là một cách hiển thị khác của để ghi nhận lịch sử xuất nhập vị trí, thay vì xem theo từng phiếu, phần mềm còn hỗ trợ anh/chị xem và theo dõi lịch sử xuất nhập vị trí của từng sản phẩm một, và đó chính là phần “Sản phẩm xuất nhập vị trí”

Bản chất của 2 phần này là việc theo dõi lịch sử Xuất nhập vị trí của các sản phẩm theo dạng xem cả phiếu hoặc xem theo từng sản phẩm.