Xử lý đơn hoàn

Khi nhận được hàng hoàn từ Lazada: tìm thông tin đơn hàng để đổi trạng thái sang Đã chuyển hoàn, hoặc dùng biên bản bàn giao nhận hàng hoàn về

  • Bước 1. Cập nhật trạng thái đơn hàng từ Lazada:

Tại Danh sách đơn hàng Lazada , click Tải đơn hàng để lấy trạng thái mới nhất của đơn hàng về Nhanh.

  • Bước 2. Đổi trạng thái đơn hàng "Đang chuyển hoàn" sang "Đã chuyển hoàn"

Có 2 cách đổi trạng thái đơn hàng.

Cách 1: Đổi trên trang Danh sách đơn hàng Lazada

  • Tại Danh sách đơn hàng Lazada , lọc các đơn hàng có trạng thái "Đang chuyển hoàn"

  • Tick chọn các đơn hàng muốn đổi trạng thái

  • Click nút Thao tác / Đổi trạng thái. Cửa sổ popup hiện lên, chọn trạng thái Đã chuyển hoàn và chọn Lý do

  • Click "Đổi trạng thái" để hoàn tất thao tác.

Cách 2: Đổi trạng thái bằng biên bản bàn giao vận đơn

  • Tạo biên bản bàn giao vận đơn có các đơn hàng "Đang chuyển hoàn"

  • Tại Danh sách biên bản bàn giao vận đơn, tick chọn biên bản vừa tạo

  • Click nút Thao tác / Đổi trạng thái. Cửa sổ popup hiện lên, chọn trạng thái Đã chuyển hoàn và chọn Lý do

  • Click "Đổi trạng thái" để hoàn tất thao tác.

Sau khi xử lý đơn hàng hoàn, người dùng chuyển sang bước Đối soát đơn hàng

Chú ý: Các đơn hàng đã đổi sang trạng thái "Khách hủy" hoặc "Đã chuyển hoàn", thì khi bạn lấy đơn hàng từ Lazada về, hệ thống sẽ không cập nhật theo trạng thái của Lazada nữa mà giữ nguyên các trạng thái "Khách hủy" hoặc "Đã chuyển hoàn" do bạn đã đổi trước đó.