Cài đặt tài khoản đồng bộ

Trên Nhanh.vn, truy cập Cài đặt / Cài đặt / Đồng bộ sàn TMĐT / Lazada.vn, hoặc truy cập tại đây

  • Đăng nhập vào hệ thống Lazada

  • Chọn Quốc gia: Vietnam, nhập Tài khoản và Mật khẩu, click Submit.

  • Nhập tên gian hàng Lazada, chọn cách thức tải đơn hàng, đồng bộ sản phẩm, tồn kho.

  • Trong đó:

  • Tải đơn hàng từ Lazada về Nhanh: Có 2 tùy chọn

    • Luôn lấy sản phẩm từ Lazada về: Chọn khi bạn đã dùng Lazada từ trước, mới bắt đầu sử dụng Nhanh.

    • Đợi ghép sản phẩm giữa 2 bên: Chọn khi bạn đã dùng cả Lazada và Nhanh từ trước khi có tính năng đồng bộ này.

Chú ý: Doanh nghiệp chỉ nên tích chọn Cập nhật số tồn từ Nhanh sang Lazada khi số tồn của sản phẩm trên Nhanh đã chính xác.

Nếu khi cấu hình kết nối Lazada - Nhanh, bạn tích chọn đồng bộ tồn thì Mặc định hệ thống luôn tự động đồng bộ tồn sang Lazada ngay khi có thay đổi về số tồn.

Sau khi lưu, hệ thống sẽ hiện thông tin Account đồng bộ Lazada

Tiếp theo, doanh nghiệp chuyển sang Đồng bộ sản phẩm